Z punktu widzenia inwestora korzystniejsze jest zawarcie umowy o dzieło czy o roboty budowlane?

Z punktu widzenia inwestora korzystniejsze jest zawarcie umowy o dzieło czy o roboty budowlane?
Możliwość komentowania Z punktu widzenia inwestora korzystniejsze jest zawarcie umowy o dzieło czy o roboty budowlane? została wyłączona, 20/05/2012, przez␣, w␣inwestycje, porady, prawo, Uncategorized

Planując remont mieszkania, budowę domu albo innego obiektu budowlanego potencjalny inwestor często musi podjąć decyzję – czy z wykonawcą takiej inwestycji zawrzeć umowę o dzieło, czy o roboty budowlane. Obie umowy uregulowane zostały przepisami Kodeksu cywilnego, a różnice pomiędzy nimi dotyczą w szczególności przedmiotu, obowiązków stron oraz formy.

Istotą każdej umowy o dzieło jest, zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego, wykonanie oznaczonego dzieła oraz zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego. W tym zakresie umowa o roboty budowlane jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Obiekt przewidziany
w umowie o roboty budowlane musi być bowiem wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor poza zapłatą umówionego wynagrodzenia, zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez odrębne przepisy czynności dotyczących przygotowania robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu. O powyższym stanowi wprost art. 647 Kodeksu cywilnego. Ponadto zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa „zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego”(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998/12/2007). Specyfika powyższych elementów wskazuje, że umowa o roboty budowlane przeznaczona jest dla inwestycji o większym rozmiarze, takich jak budynki mieszkalne, wiadukty, hale czy biurowce – realizowanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Powyższemu celowi służy także szczegółowe uregulowanie relacji stron umowy o roboty budowlane, a także ich odpowiedzialności. Zgodnie bowiem, z art. 652 Kodeksu cywilnego jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W odróżnieniu od umowy o dzieło, zgodnie z art. 648 Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane winna być zawarta w formie pisemnej (dla celów dowodowych). W przypadku umowy o dzieło co do zasady roszczenia z niej wynikające przedawniają się, zgodnie z art. 646 Kodeksu cywilnego z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Przepis ten nie znajduje jednak zastosowania wobec umowy o roboty budowlane, z tytułu której roszczenia przedawnią się zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego po dziesięciu latach, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej – po trzech latach.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż umowa o roboty budowlane z racji odwołania do przepisów Prawa budowlanego, jak również szczególnych obowiązków zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, przeznaczona jest dla realizacji tylko dużych inwestycji. Wobec tych mniejszych, korzystniejsze dla inwestora jest zawarcie umowy
o dzieło, która daje stronom większą dowolność w kreowaniu obowiązków i uprawnień stron.

Lesław Pisarczyk

Aplikant radcowski

Młynarczyk Puchała Kancelaria Radców Prawnych w Gliwicach

 

Tagi:␣
front

Omnie Kancelaria Młynarczyk Puchała

Avatar
Kancelaria Młynarczyk Puchała zajmuje się profesjonalnym świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej. Prowadzimy także obsługę prawną Klientów indywidualnych. Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie Klientowi bezpieczeństwa i pewności w obrocie gospodarczym oraz we wszelkich podejmowanych w oparciu o obowiązujące przepisy decyzji w życiu i interesach. W relacjach z Klientem istotne dla nas jest nawiązanie komunikacji prowadzącej do zrozumienia jego potrzeb i oczekiwań, w wyniku której staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie. Nie unikamy prowadzenia spraw trudnych. Zaufanie, którym obdarzają nas Klienci każdego dnia potwierdza, że przyjęte przez nas zasady są słuszne, a każde zrealizowane przedsięwzięcie jest naszym wspólnym sukcesem.